https://hoanmydanang.com/thai-san/tam-ca-nguyet/ /vn/cam-on

Cùng Hoàn Mỹ chào đón con yêu


Gói Giá gói BHYT chi trả 100% BHYT chi trả 80%
BHYT chi trả Bệnh nhân thanh toán
BHYT chi trả
Bệnh nhân thanh toán
Gói tam cá nguyệt 1 2.023.000 286.000 1.737.000 229.000 1.794.000
Gói tam cá nguyệt 2 1.404.000 289.000 1.115.000 231.000 1.173.000
Gói tam cá nguyệt 3 2.502.000 287.000 2.215.000 230.000 2.272.000
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
Mua 1 Gói – Giảm 15%
Gói tam cá nguyệt 1 1.720.000 286.000 1.434.000 229.000 1.491.000
Gói tam cá nguyệt 2 1.193.000 289.000 904.000 231.000 962.000
Gói tam cá nguyệt 3 2.127.000 287.000 1.840.000 230.000 1.897.000
Mua 2 Gói – Giảm 15%
Gói tam cá nguyệt 1+2 2.913.000 575.000 2.338.000 460.000 2.453.000
Gói tam cá nguyệt 2+3 3.320.000 576.000 2.744.000 461.000 2.859.000
Mua 3 Gói – Giảm 20%
Gói tam cá nguyệt 1+2+3 4.743.000 862.000 3.881.000 690.000 4.053.000

Khách hàng đăng kí >= 2 gói khám: Giảm 5% chi phí sinh trọn gói

Lưu ý: Khách hàng đi khám theo đúng lịch hẹn của bác sĩ
Nếu quá ngày sinh mà chưa sử dụng hết dịch vụ, Bệnh viện không hoàn trả lại chi phí